Új szabályok: állami támogatás és részmunkaidős foglalkoztatás

A Csetneki Ügyvédi Társulás, Dr. Mayer Balázs munkajogi szakjogásszal együttműködve áttekintette a 103-104-105/2020. (IV.10.) Korm.rendeletek munkajogi vonatkozású szabályait, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze.

I. Általános munkajogi rendelkezések

A különleges jogrend fennállta alatt munkaidőkeret 24 hónapra is elrendelhető, továbbá a veszélyhelyzet előtt már elrendelt munkaidő-keret a fenti időtartamra meghosszabbítható. E rendelkezéssel a jogalkotó nyilvánvaló célja, hogy a foglalkoztatás, ezen belül a munkaidő-beosztás szabályai rendkívüli rugalmasságot biztosítsanak a Munkáltatónak. Ennek alapján akár az is lehetséges, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatti alacsonyabb munkavállalói igénybevétel (foglalkoztatás) hosszabb távon kompenzálható legyen nagyobb igénybevétellel (foglalkoztatással) úgy, hogy szerződés szerinti munkaidő akár 24 hónapos munkaidő-keret átlagában legyen teljesíthető.

A Korm.rendelet azonban azt is rögzíti, hogy a fenti, hosszabb munkaidő-keret elrendelése esetén is meg kell tartani a munkaidő-beosztás általános szabályait, vagyis:

 • a napi és heti munkaidő maximuma (12-48 óra, készenléti jellegű munkakörben megállapodással 24-72 óra)
  • napi pihenőidő mértéke (11 óra)
  • heti két pihenőnap, (egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén 6 egybefüggő munkanap után 1 nap pihenőidő)

II. Részmunkaidős foglalkoztatás állami támogatása („Kurzarbeit”)

A sajtóban már megjelentekkel összhangban egy új állami támogatási forma vehető igénybe a veszélyhelyzettel összefüggő részmunkaidő esetén az alábbiak szerint.

1. A támogatás feltételei

a) Munkavállalói oldalról:

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban, és
 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020. március 11.) munkaviszonyban áll, és
 • nem tölti a felmondási idejét,
 • A munkavállaló a támogatás igénybevételekor vállalja
  • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és
  • hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
  • azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól

b) Munkáltatói oldalról:

 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében

csökkentett munkaidő:

 • a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint
 • háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő,
 • amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú
 • a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, indokait, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését
 • hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek
 • a veszélyhelyzettel összefüggésben a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerített
 • legalább hat hónapja működik
 • a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában
 • a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került. (Vagyis feltehetően az I. pontban foglaltak alkalmazása a támogatás igénybevételét kizárja – de ennek pontos és hivatalos értelmezésére még várunk)
 • a munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja
 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig,

létszámtartási kötelezettség: a munkaadó kötelezettsége a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, a létszámtartási kötelezettsége szempontjából valamennyi telephelyét együttesen kell figyelembe venni.

 • azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor,
 • azt, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak
 • azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját
 • azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet. (ENNEK ÉRTELMEZÉSE MÉG KÉRDÉSES)
 • nem áll fenn a munkáltatóval szemben visszakövetelhető foglalkoztatási támogatás
 • munkáltató nem áll jogutód nélküli megszűnésre irányuló, vagy fizetésképtelenségi eljárás alatt (felszámolás, végelszámolás, csődeljárás)

c) Egyéb feltételek:

 • A munkavállaló és a munkaadó vállalja, hogy a csökkentett munkaidőben, vagy a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára. (Ennek pontos értelmezésére még várunk.)
 • Nem nyújtható támogatás munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra (pl. eltérő munkakör) és munkaerő-kölcsönzés esetén sem.

2. A támogatás tartalma

 • A Kormányhivatal állapítja meg és nyújtja a támogatást.
 • A támogatás hónapokban állapítható meg.
 • Időtartama három hónap.
 • A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
 • A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
 • A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.
 • A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.
 • A támogatás köztehermentes.

3. Eljárási szabályok

 • A támogatás a munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható.
 • A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.
 • Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem.
 • A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.
 • A kormányhivatal a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja az e rendeletben foglalt feltételek fennállását
 • Határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról
 • Ha a kérelem megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, a kérelem alapján a munkavállaló részére támogatást nyújt.
 • A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.

4. A Támogatás megszűnése

Megszűnik a támogatás

 • ha a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri
 • ha a munkavállal munkaviszonya megszűnik, vagy ha a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • ha a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül
 • ha a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget
 • ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül
 • ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

Amennyiben a munkaadó a létszámtartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a nem teljesítés arányában befizetési kötelezettsége keletkezik a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számára.

A Munkavállaló a támogatás összegét visszafizetni köteles, amennyiben az bármely okból nem lett volna megállapítható.

A blogbejegyzést partnerünk, a Csetneki Ügyvédi Társulás jóvoltából jelentettük meg oldalunkon.