Tájékoztató a csökkentett munkaidős foglalkoztatással kapcsolatos támogatásról

Tisztelt Ügyfelünk!

A következőkben szeretnénk röviden tájékoztatni a 2020.04.21-én kihirdetett 141/2020. és a 2020.04.10-én kihirdetett 105/2020. kormányrendeletben megfogalmazott csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás után igényelhető állami támogatásról.

Az eddig ismert részletszabályok alapján, amennyiben egyidejűleg megfelel az alább részletezett feltételeknek a munkavállaló és a munkáltató az alábbi kedvezményt érvényesíthet:

A támogatás számításakor a munkavállaló nettó bérével kell számolni. A csökkentett munkaidő legalább 25%-a és legfeljebb 85%-a lehet a munkavállaló eredeti munkaidejének. A kieső munkaidőnek a 70%-ra lehet állami támogatást igényelni.

A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy a munkáltató terhe lesz a munkavállaló részmunkaidőre jutó bére, valamint a kieső munkaidőre jutó nettó bér 30%-a (ami az eredeti teljes munkabér 15%-a), ha a kieső munkaidő az 50%-ot nem haladja meg, vagy ha a munkáltató vállalja ennek a kifizetését.

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg, időtartama három hónap.

támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.

Információink szerint a támogatás májustól igényelhető.

A példánkat a bruttó 161.000 (nettó 107.065 forint, összes munkáltatói költség 191.590 forint) forintnak megfelelő minimálbér összegével kalkuláltuk.

Példa:

25%-ra csökkentett (2 órás) részmunkaidőre fizetett bérbruttó40.250 Ft/hónettó26.766 Ft/hó
A támogatás a kieső munkaidőre jutó nettóbér 2 órás részmunkaidő eseténnettó80.299 Ft/hó70%-a56.209 Ft/hó
A munkavállaló nettó díjazása82.975 Ft/hó
Összes nettó bér csökkenés24.090 Ft/hó
A munkáltató összes költsége47.898 Ft/hó  
Összes munkáltatói költség csökkenés 143.692 Ft/hó  
51%-ra csökkentett (4.08 órás) részmunkaidőre fizetett bérbruttó82.110 Ft/hónettó54.600 Ft/hó
A támogatás a kieső munkaidőre jutó nettó bér 4.08 órás részmunkaidő eseténnettó52.462 Ft/hó70%-a36.720 Ft/hó
Egyéni fejlesztési időre járó díjazásbruttó23.677 Ft/hónettó15.745 Ft/hó
A munkavállaló nettó díjazása107.065 Ft/hó
Összes nettó bér csökkenés      0 Ft/hó
A munkáltató összes költsége  125.887 Ft/hó    
Összes munkáltatói költség csökkenés  65.703 Ft/hó    

A bértámogatás igénybevételének feltételei:

A munkavállaló részéről:

 • nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020.03.11) munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét,
 • a támogatás igénybevételekor vállalja:
  • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,
  • azt, hogy a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek
  • azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll. Fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében, a támogatás időtartama alatt vagy azt követően 2 évében belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30%-ának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.
 • a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,

A munkaadó részéről:

 • A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

a munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja – ide értve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is- a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,

Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő 25 százalékát elérő, de a 85 százalékát meg nem haladó részmunkaidő.

 • legalább hat hónapja működik, és a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában,
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállását igazolja,
 • nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
 • a támogatás igénybevételekor vállalja:
 • létszámtartási kötelezettséget azokra a munkavállalókra, akikre támogatást igénybe vett a támogatás időtartamára, valamint további 1 hónapig:
  • azt, hogy a támogatás ideje alatt –a támogatott munkavállaló tekintetében – rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és
  • azt, hogy a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,
  • azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló eredeti (2020.03.11 előtti) alapbérét, abban az esetben, ha a csökkentett munkaidő 51% vagy afölötti.
  • Ha a csökkentett munkaidő 51% vagy afölötti, erre, mint egyéni fejlesztési időre jutó munkabért fizet.

Nem nyújtható e rendelet szerinti támogatás az Mt. 53. §-a (munkaszerződéstől eltérő helyen, munkakörben történő foglalkoztatás) 

A támogatás nyújtható a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti (munkaerő-kölcsönzésfoglalkoztatáshoz.

támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja (2020.03.11) szerinti alapbér személyi jövedelemadó-előleggeljárulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a, de maximum a minimálbér kétszerese (bruttó 322 000 Ft, ami nettó 214 130 Ft-ot jelent).

A támogatás köztehermentes, továbbá fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

A támogatás a munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható be. Az azonos telephelyen foglalkoztatott munkavállalók részére egyszerre kell benyújtani a kérelmet.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be. 

A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni.

A kormányhivatal

 • a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja az e rendeletben foglalt feltételek fennállását és a rendelet erejénél fogva határozattal módosítja a még nem módosított munkaszerződéseket;
 • határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról;
 • ha a kérelem megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, a kérelem alapján a munkavállaló részére támogatást nyújt.
 • ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

Megszűnik a támogatás, ha:

 • a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri,
 • a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
 • a munkaadó
  • a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül,
  • a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
 • a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül,
 • a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

A munkaadó a kérelem benyújtásával vállalja, hogy ha a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. A befizetésről a kormányhivatal határozattal dönt. 

A létszámtartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a támogatás lejártát követően kerül sor. A támogatást a munkavállaló köteles visszafizetni, ha az részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

A munkaadó a folyósított támogatás összegének megfelelő mértékű befizetést köteles teljesíteni, ha jogszabályban meghatározott, munkaadóra vonatkozó feltételek hiányában a támogatás a munkavállalója részére nem lett volna megállapítható, kivéve, ha igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg. 

A 47/2020 Korm. rendelet munkajogi szabályainak kiegészítése (104/2020. Korm. rendelete)

 – a munkáltató elrendelhet legfeljebb 24 havi munkaidőkeretet;

– munkáltató e rendelet hatályba lépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet 24 havi időtartamra meghosszabbíthatja,

– az Mt. munkaidőre (99. §) és pihenőidőre (104–106. §) vonatkozó rendelkezéseitől nem lehet eltérni

– az e rendeletben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződés rendelkezéseit a veszélyhelyzet megszűnéséig nem lehet alkalmazni.

Üdvözlettel

Ász Könyvelő Iroda Kft.