E-mailben kapott számlákra is figyelni kell, nehogy felszámolás legyen a vége!

A szerződések tartalmát a felek szabadon határozhatják meg, a jogszabályi rendelkezésektől főszabályként el is térhetnek. Ennek megfelelően a felek szabadon meghatározhatják a szerződéses jogviszonyukban a kapcsolattartás módját is: rendelkezhetnek arról, hogy a megjelölt e-mail címre küldött leveleket kézbesítettnek tekintik, és amennyiben meghatározott időn belül a másik fél nem reagál rá, akkor a levélben foglaltakat elfogadottnak tekintik.

A Kúria nemrég hozott határozatában vizsgálta, hogy amennyiben a felek a szerződésükben rögzítik a jognyilatkozatok, számlák kézbesítésére vonatkozóan az elektronikus út elfogadását, az így megküldött számlák szolgálhatnak-e az adós fizetésképtelensége megállapításának alapjául.

A Csőd tv. szerint a adós fizetésképtelensége többek között akkor állapítható meg, ha az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette.

A Polgári Törvénykönyv kézbesítésre vonatkozó szabályai alapján, ha a felek elektronikus kapcsolattartásban állapodnak meg, és rögzítik, hogy a megadott e-mail címre történő számla megküldést kézbesítettnek tekintik, akkor ezen megállapodásukat a számlák kézbesítése során is irányadónak kell tekinteni. Amennyiben a számlát tartalmazó e-mailre nem érkezik vitató válasz, úgy a számlában foglalt követelést elismertnek kell tekinteni a felek között létrejött szerződés szerint.

A Kúria kifejtette, hogy a számlák másolatának szerződésben meghatározott email címre történő megküldésével a fizetésre történő felhívás joghatályosan megtörtént, mivel a szerződésben az elektronikus utat a felek megfelelő közlésnek ismerték el jogviszonyukban.

Ha tehát a hitelező ilyen elektronikus kapcsolattartásban történő megállapodás szerint e-mailben küldi meg az adós számára a számlát, aki azt nem vitatja, akkor ezt kézbesítettnek, elismertnek kell tekinteni. Ha az adós a számlában szereplő teljesítési határidő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlíti ki vagy nem vitatja a tartozását, majd ezt követően a hitelező írásbeli fizetési felszólításra sem egyenlíti ki a számlákban foglalt összeget, úgy az adós társaság fizetésképtelensége megállapításának és felszámolása elrendelésének van helye.

A blogbejegyzést partnerünk, a Csetneki Ügyvédi Társulás jóvoltából jelentettük meg oldalunkon.